Pricing Plans

Tìm kiếm CV và liên hệ trực tiếp với ứng viên với kho CV được phân loại cụ thể của 30sjob
Loại CV Mô tả Giá trị
CV thường CV non-native có 2 trong 3 yếu tố
- Có bằng cấp
- Có chứng chỉ giảng dạy
- Kinh nghiệm
50 credits / cv
CV tốt CV non-native có đủ 3 yếu
- Có bằng cấp
- Có chứng chỉ giảng dạy
- Kinh nghiệm
Hoặc những CV VIP2 nhưng tuổi hơi lớn hoặc da màu.
70 credits / cv
CV xuất sắc CV native có đủ 3 yếu
- Có bằng cấp
- Có chứng chỉ giảng dạy
- Kinh nghiệm
90 credits / cv

Gói CV 1

500.000 đ
Mô tả của gói CV 1
Không thời hạn
Tương ứng với 500 credits

Gói CV 2

1.425.000 đ
Mô tả của gói CV 2
Không thời hạn
Tương ứng với 1,500 credits

Gói CV 3

4.500.000 đ
Mô tả của gói CV 3
Không thời hạn
Tương ứng với 5,000 credits

Gói CV 4

8.000.000 đ
Mô tả của gói CV 4
Không thời hạn
Tương ứng với 10,000 credits